การประกวดโตกอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือเพื่อสุขภาพ

หน่วยงาน: สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

การแข่งขันประเภททีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 3 - 4 คน
(เป็นโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้น
โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม)

รายละเอียดการแข่งขัน

 • รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 21 กรกฎาคม 2566 (จำกัดเพียง 15 ทีมเท่านั้น: ตามลำดับเวลาการส่งใบสมัคร)
 • อาจารย์/ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://sciday.mfu.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/MFUSciDay
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน
  วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ http://sciday.mfu.ac.th/และ   https://www.facebook.com/MFUSciDay
 • การแข่งขัน วันที่ 17 สิงหาคม 2566
  • 08:00 - 09:00 น.  รายงานตัวผู้เข้าร่วมแข่งขัน ณ อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) ชั้น 1 ห้อง S2-111
  • 09.00 - 10.30 น. จัดเตรียมโตก ณ โถงอาคารเรียนรวม 3 (ลาน C3)
  • 10.30 - 12.00 น. ประกวดและนำเสนอผลงาน ณ เวทีกลาง โถงอาคารเรียนรวม 1
 • ประกาศผลอย่างเป็นทางการในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่ง ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 และติดตามผลการประกวด ผ่านทางเว็บไซต์  http://sciday.mfu.ac.th และ https://www.facebook.com/MFUSciDay
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับการสนับสนุนค่าวัตถุดิบ ทีมละ 500 บาท ในวันแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วมาด้วยตนเองแล้วนำมาจัดในโตกโดยต้องเป็นอาหารพื้นถิ่น/อาหารพื้นเมืองเท่านั้น
 • ชนิดของอาหารบังคับต้องมีอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่
  • แกงพื้นเมือง
  • น้ำพริก และเครื่องเคียง(ผัก)
  • อาหารปิ้งย่าง หรือทอด
  • ข้าวเหนียว
  • รายการอาหารพิเศษที่ชูประเด็นการเป็นอาหารพื้นถิ่น (มีเรื่องราวประกอบที่มาที่ไป แสดงแนวคิดของผู้แข่งขันโดยต้องไม่ซ้ำกับรายการที่มีอยู่เดิม)
 • จัดทำคำอธิบายคุณค่าทางโภชนาการของอาหารแต่ละชนิดที่เลือกมาใช้ พร้อมระบุจุดเด่นของโตกที่ส่งเข้าประกวดลงในเอกสารขนาด A4 และติดตั้งบริเวณโตก
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องประเมินราคาของโตกที่จัดว่ามีราคาเท่าใด (ต้นทุนวัตถุดิบ + ค่าฝีมือ) ถึงแม้จะปลูกหรือผลิตได้เอง
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันนำอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วมาจัดแต่งขันโตก ณ สถานที่จัดงาน (โดยให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดหาอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ และโตกมาเอง กำหนดให้โตกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 50 เซนติเมตร และอาหารบังคับจะต้องจัดวางบนโตกเท่านั้น)

เกณฑ์การให้คะแนน (รวม 100 คะแนน)

 1. คุณค่าทางโภชนาการของรายการอาหารที่ใช้ประกวด 30 คะแนน
 2. ความคิดสร้างสรรค์/เรื่องราวอาหารพื้นถิ่น 20 คะแนน
 3. รสชาติ และความอร่อย 20 คะแนน
 4. ความสวยงามและประณีตในการจัดโตก 20 คะแนน
 5. ต้นทุนที่ใช้ 10 คะแนน

มูลค่าของรางวัลในการแข่งขัน

 • ชนะเลิศ 3,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชยจำนวน 2 รางวัลๆ ละ      500 บาท

หมายเหตุ

 • ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้เข้าร่วมประกวด  แข่งขันและครูผู้ควบคุมการแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรแบบออนไลน์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าร่วมกิจกรรม หากก่อนเข้าร่วมงานมีอาการที่น่าสงสัย มีไข้ ไอ น้ำมูก ควรดูแลตัวเองและตรวจ ATK หรือเลี่ยง การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-5391-6738
  E-mail: phunsiri.s@mfu.ac.th
  อ.พันธ์สิริ/สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร