นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประกาศผลการแข่งขัน

18/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การประกวดชุดและสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
18/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์”
17/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การแข่งขันจัดระบบนิเวศจำลอง ในสวนถาดตามเศรษฐกิจ BCG”
17/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์”
17/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าท้องถิ่นภายใต้ BCG Model”
17/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การประกวดโตกอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือเพื่อสุขภาพ”
17/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์”
16/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม”
16/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
16/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร”
15/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การประกวดสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์”
การประกวดสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์

การแข่งขันประเภททีม สมาชิกไม่เกิน 5 คน
(ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6
ทีมละไม่เกิน 5 คน
(จำกัดโรงเรียนละไม่เกิน 3 ทีม ต่อระดับชั้น)

การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 2 คน
(รับสมัครทั่วประเทศ โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม)

การแข่งขันจัดระบบนิเวศจำลองในสวนถาดตามเศรษฐกิจ BCG

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละไม่เกิน 3 คน

การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 2-3 คน
(จำกัดโรงเรียนละ 1 ทีมต่อระดับชั้นทั่วประเทศ)

การประกวดโตกอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือเพื่อสุขภาพ

การแข่งขันประเภททีมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 3 - 4 คน
(เป็นโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้น
โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม)

การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าท้องถิ่นภายใต้ BCG Model

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 2-5 คน (ไม่จำกัดทีมต่อสถานศึกษา)
(เปิดรับสมัครจากโรงเรียนทั่วประเทศ)

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 2 คน
โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีมต่อระดับชั้น
(รับจำกัด 30 ทีมต่อระดับชั้นเท่านั้น)

การประกวดชุดและสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แข่งขันเป็นประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 3 คน (กำหนดโรงเรียนละ 1 ทีม
และให้เป็นโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้น)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน

15/08/2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน “การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าท้องถิ่นภายใต้ BCG Model ”
11/08/2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน “การแข่งขันจัดระบบนิเวศจำลอง ในสวนถาดตามเศรษฐกิจ BCG ”
11/08/2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน “การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม”
11/08/2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน “การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์”
11/08/2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์”
07/08/2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
07/08/2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน “การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์”
04/08/2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน “การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร””
04/08/2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน “การประกวดโตกอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือเพื่อสุขภาพ”
04/08/2023 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน “การประกวดชุดและสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

จำนวนผู้เข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ผลการประกวดแข่งขัน

18/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การประกวดชุดและสิ่งประดิษฐ์รีไซเคิลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
18/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์”
17/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การแข่งขันจัดระบบนิเวศจำลอง ในสวนถาดตามเศรษฐกิจ BCG”
17/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์”
17/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าท้องถิ่นภายใต้ BCG Model”
17/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การประกวดโตกอาหารพื้นถิ่นภาคเหนือเพื่อสุขภาพ”
17/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์”
16/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การแข่งขันตอบปัญหาด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม”
16/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน “การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
16/08/2023 ประกาศผลการแข่งขัน การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร”