กำหนดการ

เวลา กิจกรรม สถานที่
09.00 น.-09.30 น. พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 
 • กล่าวรายงาน  โดย รองอธิการบดี
 • กล่าวเปิดงาน  โดย อธิการบดี
เวทีกลางโถง C1
09.30 น.-09.45 น. กิจกรรมปลูกต้นราชพฤกษ์อวกาศ
- โดย อธิการบดี
เวทีกลางโถง C1
08.00 น.-12.00 น. การประกวดภาพวาดตามจินตนาการ ภายใต้หัวข้อการยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 • 08.00 น. - 08.50 น. ลงทะเบียนแข่งขัน
อาคาร S2 ชั้น 1 ห้อง 111
 • 09.00 น. - 11.00 น. แข่งขัน
ห้องเขียนแบบ S2-111
 • ประกาศผลอย่างเป็นทางการผ่านทางเว็บไซต์ sciday.mfu.ac.th และ เพจfacebook MFU_SciDay ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566
เวทีกลาง
10.00 น.–12.00 น. ประกาศผลและมอบรางวัล การประกวดสื่อการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • 10.00 น. - 10.30 น. ลงทะเบียนรับรางวัล
อาคาร S2 ชั้น 1 ห้อง 111
 • ประกาศผลและมอบรางวัล
เวทีกลาง
12.30 น.-16.30 น. การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
 • 12.30 น.-13.00 น. ลงทะเบียนแข่งขัน
อาคาร S2 ชั้น 1 ห้อง 111
 
 • 13.00 น.-14.30 น. แข่งขัน
S3-415
  การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษาปลาย
 
 • 14.00 น.-14.30 น. ลงทะเบียนแข่งขัน
อาคาร S2 ชั้น 1 ห้อง 111
 
 • 14.30 น.-16.00 น. แข่งขัน
S3-415
 
 • 16.00 น. - 16.30 น. ประกาศและมอบรางวัลทั้ง 2 ระดับชั้น
เวทีกลาง
12.30 น.-15.45 น. การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • 12.30 น.-12.50 น. ลงทะเบียนแข่งขัน
อาคาร S2 ชั้น 1 ห้อง 111
 • 13.00 น. – 14.00 น. แข่งขันรอบคัดเลือก
C1-311
 • 14.00 น. - 15.00 น. แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
เวทีกลาง
 • 15.00 น. – 15.45 น. ประกาศผลและมอบรางวัล
เวทีกลาง

**หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม