กำหนดการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565
08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน การประกวดโตกอาหารสมุนไพรภาคเหนือเพื่อสุขภาพ
09.00 – 10.30 น. ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดเตรียมโตก
10.30 - 11.30 น. การประกวดโตกอาหารสมุนไพรภาคเหนือเพื่อสุขภาพ (ถ่ายทอดสด)
ณ ลานหน้าห้องประดู่แดง 1 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี (E4)
11.30 - 12.00 น. ประกาศผลการประกวดแข่งขัน
• การประกวดคลิปนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (คลิปออนไลน์)
• การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรในท้องถิ่น (คลิปออนไลน์)
• การประกวดโตกอาหารสมุนไพรภาคเหนือเพื่อสุขภาพ (ถ่ายทอดสด)
13.30 เป็นต้นไป ไฮไลท์กิจกรรมการประกวดแข่งขัน และประกาศผลการประกวดแข่งขัน (คลิปออนไลน์)
• การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
• การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "การป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน"
• การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร”
• การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ "สมุนไพรกับเศรษฐกิจไทย"
• การประกวดพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่
• การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
วันที่ 18 สิงหาคม 2565
08.30 - 09.00 น. พิธีถวายพานพุ่มสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” (ถ่ายทอดสด)
พิธีเปิดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 (ถ่ายทอดสด)
- กล่าวรายงาน โดย รองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์)
- กล่าวเปิดงาน โดย อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ)
09.00 – 09.10 น. นิทรรศการ รู้เท่าทันมะเร็งช่องปาก (คลิปออนไลน์)
โดย สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
09.10 - 10.10 น. MFU talk “From the Lab to Commercialization : การพัฒนาพืชสู่สารชีวภัณฑ์มูลค่าสูง” (ถ่ายทอดสด)
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.วรัญญู พูลเจริญ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.10 - 11.10 น. เสวนา “เทคโนโลยีกับการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 และมลพิษทางอากาศในภาคเหนือของประเทศไทย” (ถ่ายทอดสด)

วิทยากร :
1. อาจารย์ วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. อาจารย์ ดร.สุรพล วรภัทราทร สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ดำเนินรายการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์
รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ศึกษา วิจัยและปฏิบัติการเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าหมอกควันในประเทศไทยและใน

11.10 - 12.10 น. MFU talk “ขายต้นไม้อย่างไร ให้ได้เงินล้าน” (ถ่ายทอดสด)
วิทยากร : นายอรรถพล ตลึงจิตร บริษัท โกรท รีโวลูชัน จำกัด
12.10 - 12.30 น. กิจกรรม “MFUSciFair2022” (ถ่ายทอดสด)
โดย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.00 - 13.25 น. เกมตอบคำถามชิงรางวัล เปิดโลก BCG ประตูสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (ถ่ายทอดสด)
โดย ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม
13.25 - 13.55 น. MFU talk “การนำวัสดุชีวภาพแปรรูปเป็นเครื่องมือแพทย์” (ถ่ายทอดสด)
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิทธิพร บุณยนิตย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์
13.55 - 14.15 น. นิทรรศการ Drone programming by DCE (คลิปออนไลน์)
โดย สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
14.15 - 14.35 น. นิทรรศการ เส้นทางของขยะอินทรีย์ (คลิปออนไลน์)
โดย โครงการสวนพฤษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ
14.35 - 15.00 น. กิจกรรม "MFUSciFair2022" (ถ่ายทอดสด)
โดย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันที่ 19 สิงหาคม 2565
09.00 - 10.00 น. เสวนา “การจัดการสมุนไพรตามแนวคิด BCG เป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอางหรือยา ร่วมกับ ความรู้ทางการแพทย์แผนจีนและกายภาพบำบัดทันยุคสุขภาพกับภาวะ long-covid” (ถ่ายทอดสด)

วิทยากร :
1. อาจารย์ พจ.ภวัต ธนวชิระสิน สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
2. อาจารย์ กภ.วัจนารัตน์ พันธ์วงค์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ
3. ภญ.กุลนิภา บุญศรี ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ผู้ดำเนินรายการ :
อาจารย์ ดร.พทป.ณวัชพงศ์ ไชยรัตน์ สำนักวิชาการแพทย์บูรณาการ

10.00 - 10.40 น. นิทรรศการ รอบรู้สุขภาพกับสำนักวิชาพยาบาล (คลิปออนไลน์)
โดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
10.40 - 11.25 น. นิทรรศการ การเพาะเห็ดสร้างอาชีพและเกมตอบคำถามชิงรางวัล (คลิปออนไลน์)
โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา
11.25 - 11.45 น. กิจกรรม “MFUSciFair2022” (ถ่ายทอดสด)
โดย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.00 - 13.25 น. MFU talk “ภูมิปัญญาล้านนากับการสังเกตพระจันทร์พระอาทิตย์และการเลือกวันในการปลูกพืชและไม้ผล
ที่ปรากฏในพับสาใบลานล้านนา” (ถ่ายทอดสด)
วิทยากร : นายชูชาติ ใจแก้ว โครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง
13.25 -13.45 น. นิทรรศการ การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน (คลิปออนไลน์)
โดย ส่วนบริหารงานวิจัย
13.45 - 14.05 น. นิทรรศการ การทำสบู่จากกากชาและกาแฟ (คลิปออนไลน์)
โดย สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
14.05 - 14.20 น. ประกาศผล MFU Valley (ถ่ายทอดสด)
14.20 - 14.40 น. กิจกรรม “MFUSciFair2022” (ถ่ายทอดสด)
โดย ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14.40 - 15.00 น. ปิดกิจกรรม

**หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม