การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ "สมุนไพรกับเศรษฐกิจไทย"

หน่วยงาน: ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การแข่งขันประเภทบุคคล
ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6
ระดับมัธยมศึกษา ม.1-ม.6

หัวข้อการประกวด
“สมุนไพรกับเศรษฐกิจไทย”

รายละเอียดแข่งขัน

 • รับสมัครทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 1 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ผ่านการถ่ายทอดสดในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และติดตามผลการประกวด ผ่านทางเว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th/ และ https://www.facebook.com/MFUSciDay

กติกาการวาดภาพ

 1. ภาพที่วาดในการประกวดจะต้องสื่อถึงบทบาทหรือแนวคิดของสมุนไพรไทยที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ตามแนวคิดการบูรณาการ การพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง 3 ด้าน (BCG-Economy model)
 2. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จินตนาการและวาดภาพระบายสีในหัวข้อดังกล่าวลงในกระดาษอาร์ต 100 ปอนด์ ขนาด 297 x 420 มิลลิเมตร (A3) โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถใช้สีและเทคนิคประเภทงานจิตรกรรม เช่น สีน้ำ สีไม้ หรือสีโปสเตอร์ ยกเว้นสื่อประสมทั้งหมด
 3. อาจารย์/ครูผู้ประสานงาน เป็นผู้กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th/
 4. ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ตั้งชื่อผลงานและเขียนคำบรรยายแนวคิดของภาพวาดประมาณ 5-6 บรรทัด แนบมากับผลงานในตอนจัดส่ง
 5. ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าร่วมแข่งขันเท่านั้น มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที
 6. รูปแบบผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน กรณีมีผลงานชนะการประกวดมาก่อน แล้วเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนมาจากผู้อื่น ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
 7. ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน ต่อ 1 คน
 8. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม

การจัดส่งผลงาน สามารถจัดส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง (กรุณาเลือกเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น) ดังนี้

 1. ผ่านทาง Email : sciday@mfu.ac.th
  ระบุ “ส่งผลงาน กิจกรรมประกวดวาดภาพฯ หัวข้อ สมุนไพรกับเศรษฐกิจไทย” โดยส่งเป็นไฟล์สแกนมีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 25 MB ใช้ไฟล์เอกสารนามสกุล .jpg หรือ .png หรือ .pdf
 2. ไปรษณีย์ หรือ บริษัทขนส่ง (นับวันที่ประทับตรา) ระบุ “ส่งผลงาน กิจกรรมประกวดวาดภาพฯ หัวข้อ สมุนไพรกับเศรษฐกิจไทย”
  ที่อยู่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร S2 ห้อง 115) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเลขที่ 333 หมู่ 1 ตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
  *หลังจัดส่ง แจ้งเลขพัสดุสำหรับติดตามเอกสารที่ Email : sciday@mfu.ac.th

เกณฑ์การตัดสิน รวม 100 คะแนน

ที่

รายละเอียด

คะแนน

1

ความสอดคล้องของภาพตามเนื้อหาที่กำหนด

25

2

ความคิดสร้างสรรค์

20

3

การจัดองค์ประกอบของภาพ

20

4

การให้สีสัน

20

5

ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพโดยรวม

15

รางวัลในการแข่งขันต่อระดับชั้น

 1. ชนะเลิศ 1,500 บาท
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 500 บาท
 4. รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 300 บาท

หมายเหตุ

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email : sciday@mfu.ac.th