การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรในท้องถิ่น

หน่วยงาน: สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 2-5 คน (ไม่จำกัดทีม ต่อสถานศึกษา)

รายละเอียดการแข่งขัน

 1. หัวข้อการประกวด
  “ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรในท้องถิ่น”
 2. รับสมัครทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์ จนถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2565
  • อาจารย์/ครูผู้ควบคุมทีมกรอกใบสมัครพร้อมส่งไฟล์ภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์และไฟล์วีดีโอ ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th/
  • ไฟล์ภาพร่างต้นแบบหรือต้นแบบบรรจุภัณฑ์ตัวจริงจำนวน 4 ภาพ (ภาพด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างและด้านบนของบรรจุภัณฑ์) และต้องเป็นไฟล์นามสกุล .gif .jpeg .png .jpg และ .pdf)
  • ไฟล์วิดีโอ ความยาวไม่เกิน 5-7 นาที (ภาพคมชัดและเสียงชัดเจน) ส่งผลงานเป็นไฟล์ .mp4 หรือ .mov โดยนำเสนอแนวคิดที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินการประกวด ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 6
 3. ประกาศผลอย่างเป็นทางการผ่านการถ่ายทอดสดในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และติดตามผลการประกวด ผ่านทางเว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th/ และ https://www.facebook.com/MFUSciDay

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินการประกวด มี 8 ข้อ ดังนี้

 1. บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ที่มุ่งเน้นการนำเสนอเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น หรือสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP และเกษตรอินทรีย์)
 2. บรรจุภัณฑ์ที่สามารถทำหน้าที่ในด้านของการรักษาคุณภาพสินค้าและอำนวยความสะดวกในการใช้งานและการขนส่ง
 3. วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 4. มีการใช้นวัตกรรม (Innovation) หรือ เทคโนโลยีดิจิตัลที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และ ข้อที่ 3
 5. ความเหมาะสม / ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปผลิตในเชิงการค้าได้ (Appropriateness / Efficiency & Commercial )
 6. การออกแบบที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance)
 7. มีกราฟฟิก/ลวดลาย การออกแบบสวยงามสะดุดตา
 8. ความประทับใจโดยรวม (Overall Impression)

มูลค่าของรางวัลในการแข่งขัน

 1. ชนะเลิศ 3,000 บาท
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

หมายเหตุ

 • ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของสื่อที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์คลิป เช่น เพลงประกอบหรือรูปแบบตัวหนังสือ หรือรูปภาพต่าง ๆ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email : sciday@mfu.ac.th