การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าท้องถิ่นภายใต้ BCG Model

หน่วยงาน: สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 2-5 คน (ไม่จำกัดทีมต่อสถานศึกษา)
(เปิดรับสมัครจากโรงเรียนทั่วประเทศ)

รายละเอียดการแข่งขัน

 • รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 10 สิงหาคม 2566
 • อาจารย์/ครูผู้ควบคุมการแข่งขันกรอกใบสมัครออนไลน์พร้อมส่งไฟล์ภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์ตัวจริง และไฟล์วีดีโอ ผ่านทางเว็บไซต์ http://sciday.mfu.ac.th หรือ https://www.facebook.com/MFUSciDay
 • ไฟล์ภาพต้นแบบบรรจุภัณฑ์ตัวจริงจำนวน 4 ภาพ (ภาพด้านหน้า ด้านหลัง ด้านข้างและด้านบนของบรรจุภัณฑ์) และต้องเป็นไฟล์นามสกุล .gif .jpeg .png .jpg และ .pdf)
 • ไฟล์วีดีโอ ความยาวไม่เกิน 5-7 นาที (ภาพคมชัดและเสียงชัดเจน) ส่งผลงานเป็นไฟล์ .mp4 หรือลิงค์ Youtube โดยนำเสนอแนวคิดที่ครอบคลุมหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ข้อ 1 – ข้อ 6
 • ประกาศผลทีมที่เข้ารอบ2 (5 ทีม) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ผ่านทาง http://sciday.mfu.ac.th และ http://www.facebook.com/MFUSciDay
 • ทีมที่เข้ารอบ2 จะต้องนำเสนอผลงานปากเปล่าต่อหน้าคณะกรรมการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566
 • กำหนดการแข่งขัน วันที่ 17 สิงหาคม 2566
  • 08.00-09.00 น. ลงทะเบียนพร้อมรายงานตัว ณ อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) ชั้น 1 ห้อง S2-111
  • 09.00-10.00 น. นำเสนอผลงาน ณ เวทีกลาง โถงอาคารเรียนรวม 1 (C1)
  • 12.00-12.30 น. ประกาศผลและมอบรางวัล ณ เวทีกลาง โถงอาคารเรียนรวม 1 (C1)
 • ประกาศผลและมอบรางวัลอย่างเป็นทางการในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 และติดตามผลการประกวด ผ่านทางเว็บไซต์ http://sciday.mfu.ac.th และ https://www.facebook.com/MFUSciDay
 • ทีมที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่รอบ2 จะได้รับเงินสนับสนุนค่าเดินทางจากสาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว สำนักอุตสาหกรรมเกษตร ทีมละ 600 บาท ในวันแข่งขัน

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาตัดสินการประกวด

 1. บรรจุภัณฑ์ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ที่มุ่งเน้นการนำเสนอเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น หรือสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย (GAP และเกษตรอินทรีย์)
 2. บรรจุภัณฑ์ที่สามารถทำหน้าที่ในด้านของการรักษาคุณภาพสินค้าและอำนวยความสะดวกในการใช้งานและการขนส่ง
 3. วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 4. มีการใช้นวัตกรรม (Innovation) หรือ เทคโนโลยีดิจิตัล ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบที่สอดคล้อง กับหลักเกณฑ์ในข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และ ข้อที่ 3
 5. ความเหมาะสม / ประสิทธิภาพ และสามารถนําไปผลิตในเชิงการค้าได้ (Appropriateness / Efficiency & Commercial)
 6. การออกแบบที่คํานึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Performance)
 7. มีกราฟฟิก/ ลวดลาย การออกแบบสวยงามสะดุดตา
 8. ความประทับใจโดยรวม (Overall Impression)

มูลค่าของรางวัลในการแข่งขัน

 • ชนะเลิศ 3,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

หมายเหตุ

 • ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุมการแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรแบบออนไลน์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของสื่อที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์คลิป เช่น เพลงประกอบ หรือ รูปแบบตัวหนังสือ หรือรูปภาพต่าง
 • ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าร่วมกิจกรรมหากก่อนเข้าร่วมงานมีอาการที่น่าสงสัย มีไข้ ไอ น้ำมูก ควรดูแลตัวเองและตรวจ ATK หรือเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  อาจารย์ ดร.ดำรงพล คำแหงวงศ์
  โทร. 053-916-7185, 099 -184-1843
  E-mail: damrongpol.kam@mfu.ac.th