การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ "การป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน"

หน่วยงาน: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

การแข่งขันประเภทบุคคล
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 – ป.3)
ระดับประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4 – ป.6)

รายละเอียดการแข่งขัน

 • เปิดรับผลงานทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2565
 • ประกาศผลอย่างเป็นทางการผ่านการถ่ายทอดสด ในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และติดตามผลการประกวด ผ่านทางเว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th และ https://www.facebook.com/MFUSciDay

รายละเอียดและกติกาการแข่งขัน

 1. ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องศึกษาอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 เท่านั้น
 2. ผู้เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสีตามหัวข้อของโครงการ
 3. ขนาดของผลงานต้องมีขนาด A4 หรือ 21x30 ซม.
 4. ภาพวาดที่ส่งเข้าแข่งขันต้องเป็นผลงานที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันวาดเอง และไม่เคยเผยแพร่หรือส่งเข้าแข่งขันที่ใดมาก่อน
 5. ไม่จำกัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน
 6. ผลงานที่จะพิจารณาจะต้องวาดภาพระบายสีให้เต็มพื้นที่ โดยเหลือพื้นที่สีขาวให้น้อยที่สุด
 7. อาจารย์/ ครู ผู้ประสานงานเป็นผู้กรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th/
 8. ผลงานที่จะพิจารณาจะต้องมีข้อมูล ชื่อเจ้าของผลงาน ชื่ออาจารย์/ ครู ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ (อาจารย์/ครู หรือโรงเรียน) และชื่อโรงเรียนที่สังกัด
 9. ผู้เข้าร่วมแข่งขันสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงานต่อ 1 คน

วิธีการส่งผลงาน

 • ส่งผลงานฉบับจริงมาทางไปรษณีย์หรือ บริษัทขนส่ง (นับวันที่ประทับตรา) โดยระบุชื่อ-ที่อยู่ “กิจกรรมการประกวดแข่งขันวาดภาพระบายสีในหัวข้อ การป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน" จัดส่งได้ที่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S2-115) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  *หลังจัดส่ง แจ้งเลขพัสดุสำหรับการติดตามเอกสารได้ที่ E-mail : sciday@mfu.ac.th

เกณฑ์การตัดสิน รวม 100 คะแนน

ที่ รายละเอียด คะแนน
1 ความสอดคล้องของภาพกับหัวข้อการประกวด 20
2 การจัดองค์ประกอบของภาพ 20
3 การให้สีสัน 20
4 ความคิดสร้างสรรค์ 20
5 ความประณีต ความสวยงาม 20

รางวัลในการแข่งขันต่อระดับชั้น

 1. รางวัลชนะเลิศ 1,500 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 500 บาท
 4. รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 300 บาท

หมายเหตุ

 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าแข่งขันเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตร แบบออนไลน์
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : sciday@mfu.ac.th