การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม

หน่วยงาน: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 2-3 คน ต่อ 1 ผลงาน
ไม่จำกัดจำนวนทีมแข่งขันในรอบ Audition

รายละเอียดการแข่งขัน

 • รับสมัครทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 6 สิงหาคม 2565 ก่อน 16.00 น. (Audition จากคลิป ไม่มีการสัมภาษณ์)
 • สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามหมายถึง ชิ้นงาน หรือกระบวนการ หรือผลจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
 • กรณีผู้ชนะการแข่งขันในรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 2 ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางในปีการศึกษา 2566 จะได้รับพิจารณาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือ เทคโนโลยีความงาม เป็นกรณีพิเศษ
  (หมายเหตุ: กรณีเป็นนักศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงจะได้รับพิจารณาเพื่อเข้าศึกษาต่อในสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ในสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง หรือ เทคโนโลยีความงาม เป็นกรณีพิเศษ)

กติกาการแข่งขัน

 1. สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์และอนุญาตให้สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางเผยแพร่ผลงานได้
 2. สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามจะต้องเป็นแนวคิดจากผู้เข้าร่วมการประกวดเอง ไม่ได้ทำการคัดลอกผลงานหรือแนวคิดมาจากผู้อื่น และต้องมีอาจารย์/ครูผู้ควบคุมทีม
 3. ส่ง link วีดีโอคลิปอธิบายสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามความยาวประมาณ 3-5 นาที (ไฟล์ .mp4 หรือ .mov) ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้
  • ชื่อสิ่งประดิษฐ์
  • ชื่อผู้จัดทำ
  • ชื่ออาจารย์/ครูผู้ควบคุมทีม
  • ที่มาและความสำคัญของสิ่งประดิษฐ์
  • วัตถุประสงค์ของสิ่งประดิษฐ์
  • สมมติฐานของสิ่งประดิษฐ์ (ถ้ามี)
  • วิธีดำเนินการ
  • ผลการศึกษา
  • สรุปผลและข้อเสนอแนะ โดยผู้เข้าประกวดสามารถเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ได้ตามความต้องการ
 4. สามารถส่งวีดีโอคลิปอธิบายสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงามได้เพียง 1 ผลงานต่อทีม ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ ทางเว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th
 5. ผู้ผ่านเข้ารอบจะต้องเข้าร่วมการตอบคำถามจากคณะกรรมการผ่านระบบออนไลน์
  1. ประกาศผลรอบ Audition จำนวน 5 ทีม เว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th/ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565
  2. ทีมที่ผ่านรอบ Audition จำนวน 5 ทีม เข้าร่วมกระบวนการถาม-ตอบ โดยการสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2565 (เจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดหมายวันและเวลาของแต่ละทีมภายหลัง)
 6. ประกาศผลอย่างเป็นทางการผ่านการถ่ายทอดสดในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และติดตามผลการประกวด ผ่านทางเว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th/ และ https://www.facebook.com/MFUSciDay

เกณฑ์การตัดสิน (รอบ Audition)

 1. คลิปวีดีโอมีลำดับขั้นตอนที่ดี มีความน่าสนใจ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของสิ่งประดิษฐ์
 3. มีการใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์

เกณฑ์การตัดสิน (รอบตัดสิน)

 1. มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นได้
 2. สามารถสื่อสารให้กรรมการเข้าใจในสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ขึ้นได้
 3. อบคำถามจากคณะกรรมการโดยใช้วิธีการและหลักฐานทางวิทยาศาสตร์

รางวัลในการแข่งขัน

 • ชนะเลิศ 3,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท
 • ของที่ระลึกรางวัล Popular Vote 5 รางวัล

เกณฑ์การตัดสิน รางวัล Popular Vote

 • 1 Like บน Facebook หรือ YouTube ของผู้เข้าร่วมแข่งขัน= 1 คะแนน
 • 1 Share บน Facebook ของผู้เข้าร่วมแข่งขัน= 3 คะแนน

การ Share on Facebook ให้ติด Hashtag: #SciMFU #ชื่อผลงาน #Sciday2022 #CosmeticMFU

หมายเหตุ

 • ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของสื่อที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์คลิป เช่น เพลงประกอบหรือรูปแบบตัวหนังสือ หรือรูปภาพต่าง ๆ หากมีปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ผู้สร้างสรรค์ผลงานจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : sciday@mfu.ac.th