ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ รางวัล ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 ชนะเลิศ นางสาวพิชญาพร เมืองใจ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 นายกวิน ศุภตรัยวรพงศ์ โรงเรียนสารคามพิทยาคม มหาสารคาม
3 รองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาว​จิรภิญญา​ อาจประจักษ์ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม เชียงราย
4 ชมเชย นางสาวปรารถนา ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย
5 ชมเชย นางสาว กมลวรรณ หาทรัพย์ โรงเรียนเทิงวิทยาคม เชียงราย