ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ รางวัล ผลในคลิป ชื่อผลงาน โรงเรียน จังหวัด
1 ชนะเลิศ โฟมเชิงประกอบจากยางพาราธรรมชาติเเละเส้นใยจาก กาบมะพร้าวเหลือใช้สำหรับกันกระแทกผลส้มโอ โฟมเชิงประกอบจากยางพาราธรรมชาติเเละเส้นใยจาก กาบมะพร้าวเหลือใช้สำหรับกันกระแทกผลส้มโอ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 กล่องบรรจุภัณฑ์อะโวคาโดที่ทำจากกากมะพร้าว บรรจุภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่งเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นจากอาหาร
[Deodorize with guava leaves]
โรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ ยะลา
3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ผักตบบอกรักส้มโอ block box โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย
4 ชมเชย บรรจุภัณฑ์จากสารสกัดใบฝรั่งเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นจากอาหาร
[Deodorize with guava leaves]
กล่องบรรจุภัณฑ์อะโวคาโดที่ทำจากกากมะพร้าว โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย
5 ชมเชย block box ผักตบบอกรักส้มโอ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ชัยนาท