ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ ชื่อผลงาน โรงเรียนที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประกวดแข่งขัน
1 ป้ะกั๋นตี้ขันโตก โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
2 ละอ่อนสรรลมจอย โรงเรียนห้วยสักวิทยาคม
3 แม่เจดีย์ 1 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
4 แม่เจดีย์ 2 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
5 MWK โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
6 โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
7 WPK1 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม
8 โรงเรียนพญาเม็งราย โรงเรียนพญาเม็งราย
9 Crms6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
10 โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า
11 MPS จ๊อก จ๊อก โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์
12 WPK.2 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม