วิดีทัศน์

ถ่ายทอดสด


ถ่ายทอดสด 19 ส.ค. 65


ถ่ายทอดสด 18 ส.ค. 65


ถ่ายทอดสด 17 ส.ค. 65

ประกาศผล


การประกวดการนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ


การประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรในท้อง


การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง


การประกวดการวาดภาพระบายสีในหัวข้อป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน


การประกวดวาดภาพจินตาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ สมุนไพรกับเศรษฐกิจไทย


การประกวดพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่


การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

Highlight


ประมวลภาพผลงานการประกวดประเภททีม คือ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง การประกวดการพัฒนาผลิตำฃภัณฑ์อาหารฯ และ การประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์


ประมวลภาพผลงานการประกวดประเภททีม คือ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


ประมวลภาพผลงานการประกวดประเภทบุคคล คือ การประกวดวาดภาพของ 3 หัวข้อการประกวด (ไฟป่าและหมอกควันฯ สมุนไพรและเศรษฐกิจไทย การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากเศษวัสดุเหลือทางการเกษตร)