ข่าวประชาสัมพันธ์/ผลการประกวดแข่งขัน

17/08/2022 ประกาศผล การประกวดพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่
17/08/2022 ประกาศผล การประกวดโตกอาหารสมุนไพรภาคเหนือเพื่อสุขภาพ
17/08/2022 ประกาศผล การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “สมุนไพรกับเศรษฐกิจไทย”
17/08/2022 ผลการประกวด การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร”
17/08/2022 ประกาศผล การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “การป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน”
17/08/2022 ประกาศผล การประกวดคลิปนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
17/08/2022 ประกาศผล การประกวดคลิปนำเสนอการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรในท้องถิ่น
17/08/2022 ประกาศผล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
17/08/2022 ประกาศผล การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
15/08/2022 ประกาศทีมที่ผ่านเข้ารอบการประกวดโตกอาหารสมุนไพรภาคเหนือเพื่อสุขภาพ
04/08/2022 ประกาศผล โรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกการประกวดนวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่ ประเภทบุคลากรทางการศึกษา
04/08/2022 ประกาศผลการประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รอบ Audition