การประกวดพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่

หน่วยงาน: สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

การแข่งขันประเภททีม
ประเภทบุลคลากรทางการศึกษา
ทีมละ 2-3 คน

รายละเอียดการแข่งขัน
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสื่อสมัยใหม่ในวิชาวิทยาศาสตร์ (หัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง) โดยใช้แอพพลิเคชันต่อไปนี้ เพียงแอพพลิเคชั่นเดียวในการทำกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหลัก (คลิกดูคลิปการสอนใช้งานแอพพลิเคชันจากใบสมัคร)

 1. Kahoot (EDU for higher education)
 2. Classcraft (Schoolwide Premium License)
 3. Padlet (School plan- Backpack Gold)
 4. Mentimeter (Mentimeter Enterprise Pro)
 5. Edpuzzle (Pro Plan)
 6. Quizizz (School and District Plan)
  • รับสมัครทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ไม่จำกัดจำนวนทีมแข่งขัน
  • ผู้เข้าประกวดกรอกข้อมูลผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ทาง https://bit.ly/MLii-Sci22
   หรือ สแกน QR-code
  • ประกาศชื่อทีมและส่งข้อมูลแอคเคาท์และพาสเวิร์ดให้เข้าไปใช้งานแอพพลิเคชัน ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 และนัดหมายกับอาจารย์ผู้ใช้งานแต่ละแอพพลิเคชันเพื่อช่วยเหลือในการใช้งานต่อไป
  • ออกแบบออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยสื่อสมัยใหม่ (เลือกใช้ 1 ใน 6 แอพพลิเคชัน) โดยเป็นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ หัวข้อใดก็ได้
  • บันทึกหน้าจอการสอน หรือการทำกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยสื่อสมัยใหม่จากแอพพลิเคชัน (ไม่เกิน 5 นาที)
  • ส่งลิงค์แอพพลิเคชันและลิงค์คลิปบันทึกการเรียนการสอนโดยสื่อสมัยใหม่จากแอพพลิเคชัน ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ทาง https://bit.ly/Submit-Sci22

เกณฑ์การตัดสิน

 • กิจกรรมการเรียนการสอนโดยสื่อสมัยใหม่จากแอพพลิเคชันสามารถช่วยให้การเรียนการสอนน่าสนใจ และสร้างความเข้าใจเนื้อหาการเรียนมากขึ้น
 • กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นลำดับขั้นตอน
 • บันทึกหน้าจอการสอน หรือการทำกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยสื่อสมัยใหม่จากแอพพลิเคชัน ไม่เกิน 5 นาที
 • การนำไปใช้ประโยชน์/ความคิดสร้างสรรค์

การประกาศผล

 • ประกาศผลอย่างเป็นทางการผ่านการถ่ายทอดสดในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และติดตามผลการประกวดผ่านช่องทางเวปไซต์ https://sciday.mfu.ac.th/ และช่องทาง https://www.facebook.com/mlii.mfu https://www.facebook.com/MFUSciDay

รางวัลในการแข่งขันต่อทีม

 1. ชนะเลิศ 6,000 บาท
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 4,000 บาท
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 2,000 บาท
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท

หมายเหตุ

 • ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของสื่อที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์คลิป เช่น เพลงประกอบหรือรูปแบบตัวหนังสือ หรือรูปภาพต่างๆ
 • อาจารย์ 1 ท่านจะสามารถสังกัดได้ 1 ทีมเท่านั้น
 • แต่ละโรงเรียนสามารถส่งทีมเข้าแข่งขันได้ไม่จำกัด
 • ใช้แอพพลิเคชันที่กำหนดเท่านั้น
 • เมื่อเลือกใช้แอพพลิเคชั่นแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ Email: sciday@mfu.ac.th