การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ "การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร"

หน่วยงาน: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

การแข่งขันประเภทบุคคล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รายละเอียดการแข่งขัน

 • เปิดรับผลงานทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 1 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ผ่านการถ่ายทอดสดในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาคประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และติดตามผลการประกวดผ่านทางเว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th และ https://www.facebook.com/MFUSciDay

รายละเอียดและกติกาการแข่งขัน

 1. ให้ผู้เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร” ลงในกระดาษอาร์ต 100 ปอนด์ ขนาด 210 x 297 มิลลิเมตร (A4) โดยผู้เข้าร่วมประกวดสามารถใช้สีและเทคนิคประเภทงานจิตรกรรม เช่น สีน้ำ สีไม้ หรือสีโปสเตอร์ ยกเว้นสื่อประสมทั้งหมด
 2. อาจารย์/ครูผู้ประสานงานจะต้องกรอกใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th
 3. ภาพที่วาดในการประกวดจะต้องสื่อถึงบทบาทหรือแนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วัสดุเศษเหลือทางการเกษตร เพื่อนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในอนาคต
 4. ตั้งชื่อผลงานและเขียนคำบรรยายแนวคิดของภาพวาดประมาณ 5-6 บรรทัด แนบมากับผลงานในขั้นตอนการจัดส่ง
 5. ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าร่วมการประกวดเท่านั้น มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที
 6. รูปแบบผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน กรณีมีผลงานชนะการประกวดมาก่อน แล้วเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนมาจากผู้อื่น ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด
 7. ผู้เข้าร่วมการประกวด สามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน ต่อ 1 คน
 8. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม

วิธีการส่งผลงาน
สามารถจัดส่งผลงานได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ (กรุณาเลือกเพียง 1 ช่องทางเท่านั้น)

 1. ผ่านทาง E-mail : sciday@mfu.ac.th โดยส่งเป็นไฟล์ Scan มีความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 25 MB ใช้ไฟล์เอกสารนามสกุล .jpg หรือ .png หรือ .pdf ระบุ “ส่งผลงาน กิจกรรมประกวดวาดภาพฯ หัวข้อ การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร”
 2. ส่งผลงานฉบับจริงมาทางไปรษณีย์ หรือ บริษัทขนส่ง (นับวันที่ประทับตรา) ระบุ“ส่งผลงาน กิจกรรมประกวดวาดภาพฯ หัวข้อ การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร”
  ที่อยู่ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S2-115) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เลขที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
  *หลังจัดส่ง แจ้งเลขพัสดุสำหรับการติดตามเอกสารได้ที่ E-mail : sciday@mfu.ac.th

เกณฑ์การให้คะแนน รวม 15 คะแนน

 1. ความคิดสร้างสรรค์ และความน่าสนใจ 3 คะแนน
 2. ความสอดคล้องของภาพและเนื้อหาตามหัวข้อที่กำหนด 3 คะแนน
 3. การจัดองค์ประกอบของภาพ 3 คะแนน
 4. การให้สีสัน 3 คะแนน
 5. ความประณีต ความสวยงาม และความสมบูรณ์ของภาพ 3 คะแนน

รางวัลในการแข่งขัน

 1. รางวัลชนะเลิศ 1,500 บาท
 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท
 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 500 บาท
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 300 บาท

หมายเหตุ

 1. ผู้เข้าร่วมการประกวดทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
 2. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: sciday@mfu.ac.th