การประกวดภาพวาดตามจินตนาการ หัวข้อ “การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร"

หน่วยงาน: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

การแข่งขันประเภทบุคคล
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
(โรงเรียนทั่วประเทศ)

รายละเอียดการแข่งขัน

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
 • อาจารย์/ครูผู้ควบคุมการแข่งขัน กรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://sciday.mfu.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/MFUSciDay
 • จำกัดผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 25 คน โดยขอปิดรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน วันที่ 4 สิงหาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ http://sciday.mfu.ac.th/ และ https://www.facebook.com/MFUSciDay
 • กำหนดการแข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566
  • 08:00 – 08:50 น. รายงานตัวผู้เข้าร่วมแข่งขัน (หากเกินจากเวลานี้จะปิดรับลงทะเบียน และไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน)
  • 09.00 - 11.00 น. แข่งขันวาดภาพ
  • 11.00 - 12.00 น. คณะกรรมการตัดสิน
   ณ อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) ชั้น 1 ห้อง S2-111 (ห้องเขียนแบบ)
 • ประกาศผลอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ http://sciday.mfu.ac.th และ https://www.facebook.com/MFUSciDay

รายละเอียดและกติกาการแข่งขัน

 1. ให้ผู้เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร” ลงในกระดาษอาร์ต 100 ปอนด์ ขนาด 210 x 297 มิลลิเมตร (A4) โดยผู้เข้าร่วมประกวดสามารถใช้สีและเทคนิคประเภทงานจิตรกรรม เช่น สีน้ำ สีไม้ หรือสีโปสเตอร์ ยกเว้นสื่อประสมทั้งหมด
 2. ผู้ส่งผลงานจะต้องกรอกใบสมัครช่องทางออนไลน์
 3. กระดาษอาร์ต 100 ปอนด์ ขนาด 210 x 297 มิลลิเมตร (A4) คณะกรรมการเตรียมไว้ให้
 4. ผู้แข่งขันต้องจัดเตรียม สี และอุปกรณ์การสร้างภาพ ดินสอ ยางลบ แผ่นรองวาดภาพ และอื่นๆ มาเองทั้งหมด
 5. ภาพที่วาดในการประกวดจะต้องสื่อถึงบทบาทหรือแนวคิดเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วัสดุเศษเหลือทางการเกษตร เพื่อนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในอนาคต
 6. ด้านหลังของภาพจะต้องระบุรายละเอียด ดังนี้
  1. ชื่อภาพ
  2. ชื่อ - นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของผลงาน
  3. ระดับชั้น, ชื่อและจังหวัดที่ตั้งของโรงเรียน
  4. เขียนคำบรรยายแนวคิดของภาพวาดไม่น้อยกว่า 5 บรรทัดโดยเขียนด้วยตัวบรรจงครึ่งบรรทัดเท่านั้น
 7. ผลงานที่วาดต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากตัวผู้เข้าประกวดเท่านั้น มิใช่ผลงานที่เคยมีอยู่แล้ว หากพบว่าเป็นผลงานที่คัดลอก จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดทันที
 8. รูปแบบผลงานที่เข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยประกวดหรือได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน กรณีมีผลงานชนะการประกวดมาก่อน แล้วเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนมาจากผู้อื่น ผู้เข้าประกวดต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด
 9. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันนำภาพร่างที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเข้ามาในห้องแข่งขัน (หากพบจะตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที)
 10. ผู้เข้าร่วมการประกวด สามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน ต่อ 1 คน
 11. ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 12. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
 13. ผู้เข้าแข่งขันควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการแข่งขัน และอยู่ในห้องการแข่งขันจนกว่าจะแข่งขันเสร็จ

เกณฑ์การให้คะแนน รวม 100 คะแนน

 1. ความคิดสร้างสรรค์และความน่าสนใจ 20 คะแนน
 2. ความสอดคล้องของภาพ 40 คะแนน
 3. การจัดองค์ประกอบของภาพและการให้สีสัน 20 คะแนน
 4. ความประณีต ความสวยงามและความสมบูรณ์ของภาพ 15 คะแนน
 5. ส่งผลงานตามเวลา 5 คะแนน

รางวัลในการแข่งขัน

 1. ชนะเลิศ 1,500 บาท
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 1,000 บาท
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 500 บาท
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลๆ ละ 300 บาท

หมายเหตุ

 • ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุมการแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรแบบออนไลน์
 • ผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด กรณีที่เห็นว่าไม่เหมาะสม
 • ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าร่วมกิจกรรม หากก่อนเข้าร่วมงานมีอาการที่น่าสงสัย มีไข้ ไอ น้ํามูก ควรดูแลตัวเองและตรวจ ATK หรือเลี่ยง การเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  นางสาวศิริรัตน์ กันธิยะกาศ
  โทรศัพท์ 053-917552 หรือ 088-2246532
  E-mail: cenpi@mfu.ac.th

คำชี้แจง เรื่อง สิทธิและการยินยอมเผยแพร่ข้อมูลและผลงานในการประกวด

 • ด้านข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ผู้สมัครจะต้องกรอกหรือระบุข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน และยินยอมให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงสามารถดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้สมัครไม่เป็นความจริง และเกิดความเสียหายขึ้น ผู้สมัครตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
  2. ผู้สมัครยินยอมให้ มหาวิทยาลัยฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล ตลอดจนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของราชการตามที่กฎหมายกำหนดได้
 • ด้านผลงาน
  1. ผู้สมัครขอรับรองว่าผลงานที่ส่งเข้าร่วมในการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไม่เป็นผลงานที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่เป็นผลงานที่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หากมีกรณีอันเกี่ยวข้องกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือละเมิดอื่นใดอันเกิดขึ้นจากการกระทำของผู้สมัคร ผู้สมัครตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว
  2. ผู้สมัครตกลงและยินยอมให้มหาวิทยาลัยฯ นำผลงานที่ผู้สมัครได้ส่งเข้าร่วมในการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปเผยแพร่ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนในเอกสารหรือสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใด หรือในการสาธิตแก่สาธารณชนไม่ว่าที่ใด ได้โดยไม่ต้องขอรับอนุญาตจากผู้สมัคร
  3. เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุง มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร" งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย นี้ได้ โดยมหาวิทยาลัยฯ ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า