การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

หน่วยงาน: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 2-3 คน

รายละเอียดการแข่งขัน

 • รับสมัครทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2565 ไม่จำกัดจำนวนทีมแข่งขันในรอบ Audition (Audition จากคลิป ไม่มีการสัมภาษณ์)
 • อาจารย์/ครู ผู้ควบคุมทีมกรอกใบสมัคร พร้อมแนบลิงค์นำเสนอโครงงาน ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th/

กติกาและรายละเอียดการแข่งขัน รอบ Audition

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดเตรียมคลิปนำเสนอโครงงาน โดย จำกัดความยาวคลิปไม่เกิน 5 นาที ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ ส่งผลงานเป็นไฟล์ .mp4 หรือ .mov

เกณฑ์การตัดสิน รอบ Audition

 • มีลำดับการนำเสนอตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ (10 คะแนน)
 • มีความน่าสนใจ (5 คะแนน)
 • การนำเสนออยู่ในเวลาที่กำหนด (ไม่เกิน 5 นาที) (5 คะแนน)
 • การนำไปใช้ประโยชน์ (10 คะแนน)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (10 คะแนน)
 • ประกาศผลการคัดเลือกรอบ Audition ช่วงชั้นละ 10 ทีม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2565

กติกาและรายละเอียดการแข่งขัน รอบ Final

 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Audition จำนวน 10 ทีมเข้าร่วมกระบวนการถาม–ตอบ โดยการสัมภาษณ์ออนไลน์ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 (เจ้าหน้าที่จะติตต่อนัดหมายวันและเวลาของแต่ละทีมภายหลัง)

เกณฑ์การตัดสิน รอบ Final

 • มีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์รองรับ (10 คะแนน)
 • มีการวิเคราะห์และอภิปรายผล (10 คะแนน)
 • มีทักษะในการตอบคำถามของคณะกรรมการได้ (10 คะแนน)
 • มีการอ้างอิงข้อมูลจากแหล่งที่มาได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม (10 คะแนน)
 • ประกาศผลอย่างเป็นทางการผ่านการถ่ายทอดสดในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และติดตามผลการประกวด ผ่านทางเว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th/ และ https://www.facebook.com/MFUSciDay

รางวัลในการแข่งขันต่อระดับชั้น

 • ชนะเลิศ 3,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

หมายเหตุ

 • ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของสื่อที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์คลิป เช่น เพลงประกอบหรือรูปแบบตัวหนังสือ หรือรูปภาพต่าง ๆ
 • ผลงานที่เข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากที่ใดมาก่อน กรณีมีผลงานชนะการประกวดมาก่อน หรือเป็นที่ประจักษ์ในภายหลังว่าเป็นผลงานที่ลอกเลียนมาจากผู้อื่น ผลงานนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ในการแข่งขัน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Email : sciday@mfu.ac.th