การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์

หน่วยงาน: สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 2-3 คน

(จำกัดโรงเรียนละ 1 ทีมต่อระดับชั้นทั่วประเทศ)

รายละเอียดการแข่งขัน

 • รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 4 สิงหาคม 2566 (จำกัดเพียง 15 ทีมต่อระดับชั้นเท่านั้น ตามลำดับเวลาในการส่งใบสมัคร)
 • อาจารย์/ครูผู้ควบคุมการแข่งขันกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ http://sciday.mfu.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/MFUSciDay
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน วันที่ 11 สิงหาคม 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ http://sciday.mfu.ac.th/ หรือ https://www.facebook.com/MFUSciDay
 • กำหนดการแข่งขัน วันที่ 17 สิงหาคม 2566
  • 08.00-09.00 น.
   (1) ลงทะเบียน ณ อาคารปฏิบัติการ 2   (S2) ชั้น 1 ห้อง S2-111
   (2) ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดแสดงผลงาน
  • 09.00-12.00 น.  ประกวดและนำเสนอผลงาน
   ** สถานที่จัดแสดงผลงานและประกวดแข่งขัน
   1.) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ อาคาร S3 ห้อง S3-415
   2.) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ อาคาร S3 ห้อง S3-417
 • ประกาศผลอย่างเป็นทางการในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2566 เวลา 12.50 – 13.00 น. ณ อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง S3-415 และ S3-417 และติดตามผลการประกวด ผ่านทางเว็บไซต์ http://sciday.mfu.ac.th/ และ https://www.facebook.com/MFUSciDay

กติกาการแข่งขัน

 • ทีมผู้เข้าประกวดจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการนำเสนอมาเอง โดยให้เสนอผลงานอยู่ในพื้นที่การจัดแสดง (บอร์ดแบบวางสำเร็จ ทำจากวัสดุ 3 แผ่น ประกอบด้วย แผ่นกลางขนาด 100 x 120 ซม. แผ่นข้าง 2 แผ่น ขนาด 100 x 60 ซม.)
 • ทีมผู้เข้าประกวดนำเสนอโครงงานพร้อมตอบคำถามข้อซักถามจากคณะกรรมการในเวลา 15 นาที

กติกาการนำเสนอผลงาน

 • การแสดงผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์นั้น ให้จัดทำขึ้นเอง และเป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลมาก่อน
 • รายละเอียดสำหรับการนำเสนอ
  • ชื่อเรื่องประกอบด้วย
   - ชื่อโครงงาน
   - ชื่อผู้ทดลอง
   - ชื่อโรงเรียน
  • เนื้อหาประกอบด้วย
   - ที่มาและความสำคัญของโครงงานและสมมติฐาน
   - วัตถุประสงค์
   - วัสดุอุปกรณ์
   - วิธีการทดลอง
   - ผลการทดลอง
   - สรุปและอภิปรายผลการทดลอง
   - เอกสารอ้างอิง
 • เจ้าของผลงานต้องอยู่ประจำที่เสนอผลงาน เพื่ออธิบายและตอบคำถามคณะกรรมการครบทีม ในวันตรวจประเมินผลงาน

มูลค่าของรางวัลในการแข่งขัน (ต่อระดับชั้น)

 • ชนะเลิศ 3,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆละ 500 บาท

หมายเหตุ

 • กรุณามาลงทะเบียนล่วงหน้า 1 ชั่วโมงก่อนเข้าแข่งขัน ณ อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) ชั้น 1 ห้อง S2-111
 • ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ผู้เข้าร่วมประกวดแข่งขัน และครูผู้ควบคุมการแข่งขัน จะได้รับเกียรติบัตรแบบออนไลน์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เข้าร่วมงานสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะเข้าร่วมกิจกรรม หากก่อนเข้าร่วมงานมีอาการที่น่าสงสัย มีไข้ ไอ น้ำมูก ควรดูแลตัวเองและตรวจ ATK หรือเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อป้องกันการกระจายเชื้อ
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
  รศ.ดร.พัชรีย์  พริบดีเวช
  E-mail : patcharee.pri@mfu.ac.th