การประกวดคลิปนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

หน่วยงาน: สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 2-5 คน
(จำกัดโรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม)

รายละเอียดการแข่งขัน

 • รับสมัครทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 7 สิงหาคม 2565
 • อาจารย์/ครูผู้ควบคุมทีมกรอกใบสมัครพร้อมส่งไฟล์วีดีโอ ผ่านระบบการรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th/
 • ประกาศผลอย่างเป็นทางการผ่านการถ่ายทอดสดในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และติดตามผลการประกวด ผ่านทางเว็บไซต์ https://sciday.mfu.ac.th/ และ https://www.facebook.com/MFUSciDay

กติกาการแข่งขัน

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดเตรียมคลิป VDO ความยาว 5- 7 นาที (ภาพคมชัดและเสียงชัดเจน) ส่งผลงานเป็นไฟล์ .mp4 หรือ .mov โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 • แนะนำชื่อโรงเรียน สมาชิกภายในกลุ่ม
 • ชื่อผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่ม และแนวคิดการพัฒนา และตอบโจทย์
 • รายการวัตถุดิบที่ใช้และแหล่งที่มา
 • ขั้นตอนการผลิต/แปรรูป ฉลากและบรรจุภัณฑ์ วิธีการเก็บรักษา และประมาณการอายุการเก็บรักษา
 • ข้อมูลโภชนาการ และศักยภาพที่เสริมสร้าง สุขภาพ
 • ต้นทุนการผลิต
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่ม ที่ผลิตจริง

กณฑ์การให้คะแนน (รวม 100 คะแนน)

ที่

รายละเอียด

คะแนน

1

หลักการและแนวคิด เพื่อพัฒนาอาหาร/เครื่องดื่ม เพื่อสุขภาพ

20

2

สามารถผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่มจากวัตถุดิบในท้องถิ่นได้จริง

20

3

ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์สนับสนุน

20

4

ความคิดสร้างสรรค์

10

5

การนำเสนอของผู้เข้าร่วมแข่งขันมีความน่าสนใจ

10

6

การผลิตและนำมาบริโภคได้จริง

10

7

การจัดทำคลิป VDO มีการเรียงลำดับเหมาะสม น่าสนใจ และเข้าใจง่าย

10

มูลค่าของรางวัลในการแข่งขัน

 1. ชนะเลิศ 3,000 บาท
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

หมายเหตุ

 • ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • โปรดระมัดระวังเรื่องลิขสิทธิ์ของสื่อที่นำมาใช้ในการสร้างสรรค์คลิป เช่น เพลงประกอบหรือรูปแบบตัวหนังสือ หรือรูปภาพต่าง ๆ
 • หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ E-mail: sciday@mfu.ac.th