ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ รางวัล ชื่อทีม โรงเรียน จังหวัด
1 ชนะเลิศ โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 Crms6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย
3 รองชนะเลิศอันดับ 2 MPS จ๊อก จ๊อก โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย
4 ชมเชย โรงเรียนพญาเม็งราย โรงเรียนพญาเม็งราย เชียงราย
5 ชมเชย MWK โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย