ระดับประถมศึกษา (ป1. - ป.6)

ลำดับ รางวัล ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 ชนะเลิศ เด็กหญิงศรัญญา ขจรคำ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ลำปาง
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายรัชชานนท์ พงษ์กาสอ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา เชียงราย
3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงนันทรัตน์ ตะนะขิง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) แพร่
4 ชมเชย เด็กหญิงกัญญาภัทร เรืองฤทธิ์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ลำปาง
5 ชมเชย เด็กหญิงนิษฐ์ธิมา หอมเย็นใจ โรงเรียนสหวิทย์ สุพรรณบุรี

 

ระดับมัธยมศึกษา (ม1. - ม.6)

ลำดับ รางวัล ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 ชนะเลิศ เด็กหญิงธัญรัตน์ วารีนิพนธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 นางสาวทิพย์รัตน์ ทองคำ โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เชียงราย
3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงญาณี แสงซ่งพงศ์พันธุ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา
4 ชมเชย นายอายือ อายิ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย
5 ชมเชย นางสาวปภาพินท์ อินเปล่ง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย