ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1 - ป.3)

ลำดับ รางวัล ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 ชนะเลิศ เด็กหญิงเบญญาภา อัศวสุคนธ์ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เชียงใหม่
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กหญิงพุทธิดา สิยานันท์ โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ลำปาง
3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงณวพร อุบลศรี โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ลำปาง
4 ชมเชย เด็กหญิงสโรชา กิ่งยอด โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) แพร่
5 ชมเชย เด็กหญิงจันทร์สิริ สุขสำราญจิตต์ โรงเรียนโชครังสิต ปทุมธานี

 

 

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.4 - ป.6)

ลำดับ รางวัล ชื่อ - สกุล โรงเรียน จังหวัด
1 ชนะเลิศ เด็กหญิงสุภัสสร มีคุณ โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เชียงราย
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด็กชายอัฟฟาน มะสาลาแล โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เชียงราย
3 รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงนันทรัตน์ ตะนะขิง โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 (ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร) แพร่
4 ชมเชย เด็กชายกฤติธี แอ่นสาว โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ เชียงใหม่
5 ชมเชย เด็กชายรณกฤต ภู่สุวรรณ โรงเรียนดรุณราษฎร์วิทยา เชียงราย