ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ รางวัล ชื่อโครงงาน โรงเรียน จังหวัด
1 ชนะเลิศ Polyhedron Dome โรงเรียนพะเยาพิทยาคม พะเยา
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 ระบบรายงานค่าส่วนสูงนักเรียนอัตโนมัติ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย
3 รองชนะเลิศอันดับ 2 ถังดักไขมันจากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย
(The Grease Trap Made from Natural Materials at Chiang Rai Municipality School 6)
โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย
4 ชมเชย รถจักรยานยนต์ รุ่น Super open M2022 โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เชียงราย
5 ชมเชย การพัฒนาบ้านเทียมสำหรับเพาะเลี้ยงแมงมุมเขี้ยวยาว
(Tetragnatha sp.) ช่วงหลังฤดูทำนา เพื่อลดอัตราการตายของแมงมุมเขี้ยวยาว (Tetragnatha sp.) ที่ใช้กำจัดแมลงศัตรูข้าวโดยชีววิธี
โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย

 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ รางวัล ชื่อโครงงาน โรงเรียน จังหวัด
1 ชนะเลิศ เครื่องผสมหลอดเก็บตัวอย่างเลือด
(Blood mixing automatic function)
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 การศึกษาแอนโทไซยานินจากธรรมชาติเพื่อใช้ย้อมอสุจิสำหรับตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
3 รองชนะเลิศอันดับ 2 การวิเคราะห์ลวดลายและจำลองปราสาทหินนาแคโดยใช้สมการเส้นโค้งเบซิเยร์ลำดับที่ n โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นครราชสีมา นครราชสีมา
4 ชมเชย การพัฒนาไฮโดรเจลปิดแผลโดยใช้เซริซินจากน้ำลอกกาวไหมและสารสกัดจากใบหูกวาง โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เชียงใหม่
5 ชมเชย แผ่นกันกระแทกจากไส้มันสำปะหลังที่ชะลอการสุกของมะม่วงด้วยถ่านกัมมันต์ โรงเรียนบรบือวิทยาคาร มหาสารคาม